DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.

Obchodné podmienky

1) Objednanie tovaru

Naše výrobky si môžete objednať e-mailom alebo poštovým listom. V objednávke uveďte:

a) identifikačné údaje:

–          Názov a adresa odberateľa

–          IČO, DIČ

–          Kontaktná osoba a telefónne číslo

b) Údaje o objednaných výrobkoch:

–          Názov výrobku

–          Objednávkový kód

–          Počet kusov

–          Pri kancelárskom  nábytku – výber odtieňa DTD dosky (buk, dub, čerešňa, kalvados)

–          Pri školskom nábytku – ISO (určenie pre ktorý ročník)a RAL (farba kovovej konštrukcie)

c) Údaje o objednaní dopravy:

–          Dodávateľ

–          Vaša vlastná

 

Ak požadujete spätné potvrdenie prijatia objednávky, uveďte to prosím  v sprievodnom liste alebo e-maili. Každá objednávka zaslaná na našu mailovú alebo poštovú adresu je záväzná.

 

2) Storno objednávky odberateľom

Odberateľ má právo stornovať alebo upraviť objednávku. Storno objednávky zaslanej mailom je možné vykonať do 24 hodín od jej odoslania.  Objednávku zaslanú poštou je možné stornovať do 24 hodín od prijatia objednávky dodávateľom.

 

3) Storno objednávky dodávateľom

Dodávateľ môže zrušiť objednávku v prípade, ak objednávateľ nereaguje na žiadny telefonický kontakt, ani na mailovú komunikáciu.

 

4) Dodacie podmienky

Objednané výrobky dodávame spravidla do 30 kalendárnych dní. V prípade realizácie väčšej dodávky (napr. rozsiahlejšieho detského ihriska)  sa termín realizácie dohodne  individuálne, aj s ohľadom na vonkajšie poveternostné podmienky. Ak objednaný  výrobok už nevyrábame, alebo sa zmenila jeho cena, budeme Vás ihneď kontaktovať, aby sme dohodli ďalší postup.

 

5) Cena výrobkov a platobné podmienky

Cenu výrobkov  účtujeme podľa cenníka platného v čase objednávky. Aktuálny cenník Vám môžeme kedykoľvek na požiadanie zaslať.  Ceny v cenníku sú konečné, nie sme platcami DPH. Montáž a povrchová úprava výrobkov je v cene. Cenu za dopravu výrobkov účtujeme 0,60/km.  Ak rozsah objednávky dovoľuje  spojiť viac realizovaných montáží jedným smerom, je možné účtovať nižšiu sadzbu za kilometer. Výška tejto sadzby sa vypočítava podľa aktuálnej situácie objednaných montáži. Je to potrebné telefonicky dohodnúť.  Dopravu si môžete zabezpečiť aj sami, pokiaľ ide o dodávku kancelárskeho nábytku. V prípade realizácie detského ihriska to nie je možné, pretože ihrisko musíme odborne namontovať, začo nesieme zodpovednosť.

 

Výrobky sú majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.  Faktúru zasielame odberateľovi po realizácii objednávky v celkovej výške. Úhrada faktúry sa realizuje bankovým prevodom na účet dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať zmluvné penále podľa Obchodného zákonníka za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy.

 

6) Potvrdenie náhradného plnenia pri uplatnení Zákona č. 5/2004 Z.z.

Ak zamestnávate 20 zamestnancov a viac, nemusíte zamestnávať zdravotne postihnutého pracovníka, ani platiť povinné odvody Sociálnej poisťovni, ale môžete si dať realizovať zákazku v našej chránenej dielni. Výrobky vyrábame sami , našimi pracovníkmi v našej stolárskej výrobe. Preto sa na účely náhradného plnenia Zákona č. 005/2004 Z.z. môže využiť celá suma (100%) určená na aktuálny rok, nie iba 10% z realizovanej zákazky. Ak takéto potvrdenie potrebujete, oznámte nám to prosím v objednávke. Uveďte tiež nasledujúce údaje, ktoré potrebujeme k vyplneniu potvrdenia:

 

–          Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu odberateľa

–          Číslo účtu

–          Názov peňažného ústavu.

 

7) Poškodenie výrobkov a reklamácia

Po realizácii dodávky je potrebné výrobky skontrolovať, či nie sú poškodené. Na výrobky sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Škody spôsobené na  výrobkoch detského  ihriska vandalizmom,  násilným poškodením, nadmernou silou – nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním a  nesprávnou údržbou výrobku nemôžeme uznať ako oprávnenú reklamáciu. Vieme Vám dodať všetky časti, prípadne urobiť opravu zostavy, ale nevzťahuje sa na to bezplatná záručná oprava.  Ak chcete uplatniť reklamáciu,  treba ju podať písomne a uviesť v nej Vaše identifikačné a kontaktné údaje, číslo faktúry, popis reklamovanej závady s opisom, prípadne zaslať fotografie. Reklamáciu môžete zaslať poštou, alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné adresy.

 

Ďakujeme za prejavený záujem o výrobky našej chránenej dielne DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

S úctou

 

DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
Chránená stolárska dielňa
Obchodná 9/17
078 01  Sečovce 

Kontaktná osoba:    Jana Mattová
0907 322 202
056/381 0 556
E-mail: detskeihriska@centrum.sk
kancelaria123@centrum.sk